Članarina

Na osnovu člana 19. Statuta UDRUZENJA KOMPANIJA ZA PRARADU VOĆA I POVRĆA, Skupština Udruženja na sednici održanoj 10.maja 2013.godine donela je

O D L U K U
o visini i načinu plaćanja članarine članova
Udruženja kompanija za preradu voća i povrća
 za 2013.godinu

Član 1.
    Članovi Udruženja kompanija za preradu voća i povrća (u daljem tekstu: Udruženja), su sva pravna i fizička lica  sa prostora Republike Srbije koja su se upisala u Registar Udruženja.
Član 2.
    Članovi Udruženja plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 12.000 dinara.
    Uplata članarine vrši  se kvartalno.
Član 3.
    Članarina iz ove Odluke uplaćuje se na tekući račun  Udruženja kod Čačanske banke a.d.
    155–24249-13.
Član 4.
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                    PREDSEDNIK SKUPŠTINE
                                     Dejan Radosavljević, s.r.